Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Ülkemizde gayrimenkuller ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların sık görülmesi gayrimenkul hukuku nedir sorusunun daha çok gündeme gelmesine yol açmaktadır. Gayrimenkul hukuku istisnaların fazla olduğu bu nedenle hukuki yardım almaksızın uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında zorluk yaşanabilecek detaylı bir hukuk dalıdır. Ülkemiz vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da burada mülk edinme talepleri nedeniyle gayrimenkul hukuku ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimali yüksektir ve bu alanda uzmanlaşmış olan mevzuattaki detaylara hâkim hukukçulardan destek almak sorunun çözümüne etkin katkı sağlayacaktır.

Gayrimenkul hukuku nedir sorusunun yanında irdelenmesi gereken bir başka husus da bu hukuk dalının hangi konuları kapsadığı konusudur. İrtifak hakkı kurulması ve ön alım davaları ile istihkak ve kamulaştırma davaları gayrimenkul hukukunun kapsamına dâhildir. Gayrimenkul hukuku aynı zamanda kira bedelinin belirlenmesi için açılacak davalar ile tahliye davalarının görülmesinde ve tapu davalarında kullanılmaktadır. Tapu davaları; kayıt düzeltme, iptal veya tescil şeklinde olabileceği gibi kişiler ile idare arasındaki ihtilaflardan da kaynaklanabilmektedir. Ayrıca ipotek uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi ve izale-i şüyu davaları da bu kapsamda görülen dava çeşitleridir.

Ofisimiz, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dahil her aşamada; mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, inşaat firmalarına, mimarlara ve mühendislere gayrimenkul hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

-İnşaat sözleşmeleri,

-Kiralama hukuku,

-Taşınmazların alım ve satımı,

-Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

-Vekaletin kötüye kullanılması, muvazaa iddiası,

-Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin yapılması,

-İpotek, intifa, irtifak gibi hakların tesis ve terkini için sözleşme hazırlanması,

-Kira bedeli tespiti, tahliye davaları,

-İmar uygulamaları,

-Mirastan mal kaçırma,

-Tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması vb.,

-Kamulaştırmaya ilişkin davalar,

-Mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve revizyonu,

-Yabancıların mülk edinmesi ve gayrimenkul hukukunu ilgilendiren diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.