İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlar.

Göktürk Hukuk Bürosu, her tür kurum ya da kişiler nezdinde, kıymetli evraka müstenit olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi, borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz, ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma, iflas prosedürüne ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirme, davaları yürütme, mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme, istihkak davası, hacizli veya rehinli otomobil satışı, icra ceza davaları alanlarında hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

-İcra takiplerinin yapılması,

-İflas masasına kayıt,

-İcra ihalelerine katılma,

-Alacağın icra masasına kaydettirilmesi,

-Konkordato işlemlerinin düzenlenmesi,

-Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi,

-Şirket borç durumlarının belirlenmesi,

-Şirket kurtarma çalışmaları,

-İyileştirme projelerinin düzenlenmesi,

-Tasarrufun iptali davasına ilişkin sürecin yönetilmesi,

-Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,

-İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması ve ilgili diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.