İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku çalışma hayatının düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İş hukukunun layıkı ile uygulanmadığı bir ülkede hiç şüphesiz ki çalışanlar sömürülmeye mahkum olacaklardır. Göktürk Hukuk Bürosu, iş hukukundan (işçi-işveren ilişkisinden) kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulması ve işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanması muhtemel diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü de hukuk büromuzun sunduğu  hizmetler arasındadır.

İş Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri;

-İş kazası ve tazminat davaları,

-İş akdinin feshi davaları,

-İşe iade davaları,

-Sosyal sigorta davaları,

-Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,

-Sigortalılığın tespiti davaları,

-Sözleşmenin yorumlanması davaları,

-İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi,

-İşten ayrılma ve ücret davaları.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

-Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu,

-İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması,

-İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması,

-İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık,

-Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler,

-İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması,

-İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi,

-Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi,

-İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,

-TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi,

-İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi,

-İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,

-İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi,

-Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

-Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması.

Son değişiklerle birlikte İş Hukukundan kaynaklı davalarda öncelikle arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuğa taraflar kendileri başvurabilecekleri gibi avukat ile de başvuru yapabileceklerdir.