Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Göktürk Hukuk Bürosu, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası,büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise mirasbırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu bağlamda Göktürk Hukuk Bürosu tarafından, miras paylaşımı yapılırken geriye dönülmesi mümkün olmayan neticelerle karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için nitelikli hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sağlanmaktadır.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

-Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri,

-Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması,

-Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu),

-Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması,

-Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması,

-Mirasbırakan’ın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri,

-Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılmasıdır.